Kuidas ennast kaitsta?

Laen...

Kuidas ennast kaitsta?

Aripäev 30. aprill 2020
pdf
(Suurus: 1.5 MB) Downloads: 859
Aripäev 30. aprill 2020

Hüva nõu: kuidas ennast kaitsta?

2020. aasta alguses hakkas kogu maailmas levima koroonaviirus (Covid-19), viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, aga sellega võib nakatuda ka viirusosakestega saastunud pinda katsudes. Mis tagab parima kaitse viirusega nakatumise vastu?
Käte puhastamine vee ja seebiga või erine-vate desinfitseerivate vahenditega, maski-de ja kinnaste kandmine, see kõik on juba Eesti elanikele teada. Kuid nendest meet-metest alati ei piisa. Maailma Terviseorga-nisatsioon on heaks kiitnud uut tüüpi ultra-violettseadmed (UV-seadmed), mis on ohu-tud inimestele ja keskkonnale, efektiivsed mikroorganismide­ hävitajad õhus ja pin-dadel, saavutades tulemused ainult mõne-minutilise tööga.
Ultraviolettkiirgus töötleb õhku, toitu ja esemeid, avaldamata negatiivset mõju kesk-konnale, ning suutes tõhusalt hävitada ena-miku teadaolevatest bakteritest ja mikroo-bidest nende DNA struktuuri tasemel.
Kaasaegsed ultraviolettseadmed on va-rustatud sisemiste UV-lampidega, kaits-maks silmi, ning mis on jõudnud taseme-ni, et neid on võimalik kasutada mitte ai-nult traditsioonilistes valdkondades: me-ditsiinis, toiduainetööstuses, vaid ka ko-dus, kontoris, ilusalongides, koolides, ja ise-gi lasteaedades. Nad töötavad täiesti ohu-tult, tõhusalt ja on keskkonnasõbralikult, hävitades õhus olevad viirused, bakterid, hallitusseened.
Rahvusvaheline Ultraviolett Ühing (IUVA) on loodud ultraviolettvalguse kasutamise-ga seotud teaduslike ja tehnoloogiliste kü-simuste arutamiseks ning arendamiseks. Ühingu eesmärk on muuta ultraviolett-teh-noloogia juhtivaks tehnoloogiaks tervise ja keskkonna alal ning rohkem kui 10 aastat on IUVA avaldanud teavet UV-tehnoloogia kohta, mis põhineb ainult teaduslikel and-metel. IUVA on andnud Itaalia UV-seadme-te tootjale LIGHTPROGRESS parima garantii.

Kuidas ennast kaitsta

Miks me ikkagi UV-seadmeid ei kasuta?

Õhus esinevad mikroobid (bakterid, viiru-sed, eosed) võivad inimese organismi tun-gides põhjustada haigusi. Tihedalt asusta-tud linnades, kus rahvaarv aina kasvab, on õhu desinfitseerimise probleem number 1.
Õhku saab steriliseerida ainult UV-kiir-tega. See on keskkonnasõbralik desinfitsee-rimismeetod võrreldes keemiliste desinfit-seerimisvahenditega. Seadmed on vastupi-davad, energiasäästlikud ja vajavad ainult lampide vahetamist iga kahe aasta tagant. Piisab ainult mõnest minutist, et ruum oleks täielikult desinfitseeritud.
Kui te mõtlete UV- seadme ostmisele, kuid kahtlete endiselt, siis tasub kontrol-lida, kas teie kahtlused on asjatud ja eks-likud. Lõppude lõpuks ei vasta tõele kõik, mida UV-seadmete kohta kirjutatakse või öeldakse.
Õhku saab ste-riliseerida ainult UV-kiirtega. See on keskkonna-sõbralik de-sinfitseeri-mismeetod võrreldes keemiliste desinfitsee-rimisvahen-ditega.

Kas pärast UV-seadme kasutamist peate korterit iga kord tuulutama?

Kõik sõltub sellest, millise UV-seadme valite
– osooni või osoonivaba. UV-seadmed, mis kasutavad osoonlampi, on muidugi odava-mad, kuid see põhjendamatu kokkuhoid­ võib teie tervist kahjustada. Seetõttu tuleb valida uudsem lahendus, milleks on ohutu osoonivaba seade.

Kas osoon desinfitseerib ka?

Osoon on lihtsalt hapniku molekulide la-gunemissaadus ultraviolettkiirguse mõ-jul. Viiruseid ja baktereid, mis on ruumis, ta ei hävita.
Kas kõik kaasaegsed UV-seadmed töötle-vad ruumi tõhusalt?
Kõik sõltub valitud UV-seadme tüübist. Su-letud tüüpi UV-seademetes asuvad UV-lam-bid seadme sees ning seade desinfitseerib ruumis olevat õhku ja võib töötada ka ini-meste juuresolekul. UV- seade avatud UV-lampidega aga puhastab lisaks pindu, seal-hulgas esemeid ja rõivaid, kuid võivad töö-tada ainult ilma inimeste juuresolekuta.

Kas korteri desinfitseerimine on vajalik?

Aasta algusest levima hakanud koroona-viirus (Covid-19) põhjustab inimestel res-piratoorseid haigusnähte, seega korteri desinfitseerimisel UV- seadmega puhasta-takse ruumis olev õhk ning mille tulemu-sel 99,9% õhus või pindadel olevad bakte-rid ja 99,9% viirused hävinevad juba mõne minutiga. Seega, kui suudame haigust ära hoida ja elukvaliteeti parandada, siis miks mitte seda teha.
Desinfitseerimine UV-seadmega hävitab koroonaviiruse (COVID-19), hoiab ära viiru-se levimise avalikes ruumides ning seeläbi parandab maailma bioloogilise ohutuse ta-gamise süsteemi.
Kõik tooted ja kasulikinfo: www.uvlamp.ee, info@uvlamp.ee, Tel. 56 577 373, IPI LAOD OÜ
Ultraviolettkiirgus töötleb õhku, toitu ja esemeid, avaldamata negatiivset mõju keskkonnale, ning suu-tes tõhusalt hävitada enamiku teadaolevatest bakte-ritest ja mikroobidest nende DNA struktuuri tasemel.

UV-FAN

Pluss99,9% bakterite ja viiruse hävitamine mõni minuti jooksul;
Plusslihte, kiire ja ohutu, ei eralda soojust;
Plussilma keemiliste ainete ja vedelikuta;
Plusshääletu sisseehitatud ventilaator;
Plussõhu puhastamise võimalus ööpäevaringselt ilma vastunäidistuseta ruumis viibivate inimeste jaoks.

uvc-light