Garantii

Laen...

Garantii

IPI Laod OÜ pretensioonide esitamise tingimused UV-tootedele.

Kõikidele IPI Laod OÜ poolt imporditud ja müüdud UV-toptedele saab tarbija esitada pretensioone 12 kuu jooksul käesolevas dokumendis toodud tingimutel ja korras. Pretensiooni esitamise tähtaeg algab UV-toote üleandmisest tarbijale (edaspidi nimetatud ``ostja``), kusjuures eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev.

Käesolevad pretensiooni esitamise tingimused ei piira ega takista ostjat mingilgi viisil selliste Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel, milliste kasutamise välistamine või piiramine poolte kokkulepetega ei ole lubatud.

Pretensiooni võib esitada tootes ilmnevate toote konstruktsiooni-, valmistamise- ja toorainedefektide kõrvaldamiseks IPI Laod OÜ poolt. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste väär käsitlus. Pretensiooni saab esitada ainult nendele toodetele, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja vastavalt toote kasutusjuhendile. Pretensiooni saab tarbija esitada üksnes UV-tootele originaalmüügidokumendi esitamisel.

Toote osas, mida ostja kasutab mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja poolt ette nähtud, käesolevad tingimused ei kehti.
Pretensiooni ei saa esitada tootes või selle detailides ilmnenud puuduste ja defektide (sh. purunemised) kohta, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:
- transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
- toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või kasutamisest või ülekoormamisest;
- toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest, sh. voolu- või veevõrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruksioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
- toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud omadusi;
- müüjast sõltumatutel põhjustel, sh. Pingemuutused vooluvõrgus, lühised;
- toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi tootega;
- kui toodet on remontinud mittevolitatud isik;
- ostja või kasutaja süülisest tegevusest.

Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine.

Vea ilmnemisel ülalmainitud aja jooksul kohustub tarbija sellest teatama IPI Laod OÜ. Võimaluse korral kohustub tarbija viga ja selle oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt kirjeldama. Lisaks eeltoodule kohustub ostja teatama toote mudeli, ostukuupäeva, toote numbri ja seeria numbri toote etiketilt ning esitama originaalostudokumendi.

Kõik pretensioonid esitatakse otse IPI Laod OÜ poolt.

Pretensioone lahendavad üksnes IPI Laod OÜ poolt.

Pretensiooni alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest alates. Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda toote remondi asemel asendamist või lepingust taganeda ja nõuda toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on suure ulatusliku veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust. Samuti juhul, kui remonti ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Müüjal on õigus keelduda toote asendamisest ja tagastamisest, kui asendamine või tagastamine põhjustab müüjale võrreldes toote parandamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.

Õigustatud pretensiooni (s.o. pretensioon puuduste kohta, mis kuuluvad käesolevate tingimuste alustel kõrvaldamisele) alla kuuluvate puuduste kõrvaldamiseks tarvilik toodete transport müüja IPI Laod OÜ koha peale toimub müüja vahenditega ning on ostjale tasuta.

Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab ostja toodete transpordikulud müüja IPI Laod koha peale.​

Kui käesolevate tingimuste tõlgendamisel tekib eriarvamusi ostja ja müüja vahel, lahendab vaidluse IPI Laod OÜ hoolduse spetsialist.

Lugupidamisega
IPI Laod OÜ