Soovitused õhu ja pindade desinfitseerimiseks

Terviseameti soovitused õhu ja pindade desinfitseerimiseks kasutatavate ultraviolettseadmete tootmiseks ja levitamiseks

Terviseameti poole pöörduvad hinnangu saamiseks UV-C-seadmete tootjad ja importijad, kes soovivad Eestis levitada UV-C-kiirgusega töötavaid desinfitseerimisseadmeid. Juhime tähelepanu, et Terviseamet ei hinda UV-C-seadmete tõhusust, nõuetele vastavust ning UV-C-seadmete levitamiseks ei pea omama Terviseameti luba ega kooskõlastust. Siiski peame vajalikuks juhtida tootjate ja levitajate tähelepanu UV-C-seadmete levitamisega seonduvatele olulistele teemadele. Juhise koostamises osalesid: Terviseamet, Tallinna Tehnikaülikool ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

UV-C seadmete levitajal tuleb arvestada, et:

Seadmete tõhususe ja ohutuse eest vastutab täielikult tootja ja levitaja.

UVC-seadmetele nagu ka kõikidele elektriseadmetele kehtib rida nõudeid, mistulenevad Eesti õigusaktidest:

Seadmed peavad vastama toote nõuetele vastavuse seadusega kehtestatud nõuetele.

Tarbijakaitseseaduse § 9 lg 1 kohaselt peavad kaup ja teenus vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning sellisteomadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab.oJäätmeseadus sätestab jäätmehoolduse korralduse, nõuded jäätmete tekke ning jäätmetest tuleneva tervise-ja keskkonnaohu vältimiseks.

Majandus-ja taristuministri määrus „Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord“.

UV-C-seadmetele rakenduvad ka standardid EVS-EN 60335-2-27:2014 „Majapidamis-ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-27: Erinõuded naha ultraviolett-ja infrapunakiiritusseadmetele“, EVS-EN 62471:2008 „Lampide ja lampseadmete fotobioloogiline ohutus“, EVS-EN ISO 15858:2016 „UV-C Devices -Safety information -Permissible human exposure (ISO 15858:2016)“ ja ISO 15727:2020 „UV-C devices --Measurement of the output of a UV-C lamp“.

Iga elektriseade peab olema varustatud:

CE-märgiga (vastavusmärgiga), oohutuks kasutamiseks vajaliku teabega (pinge, võimsus, kaitseklass jms), totootja nime/kaubamärgiga ning maaletooja nimega,oseerianumbri või muu identifitseerimist võimaldava teabega,olahuskogumise märgisega.

Lisainfoelektriseadmete importimise infovoldikust: www.ttja.ee/media/254/download

UVC-seadme kasutusjuhendis peab olema üksikasjalik info desinfitseerimismeetodi tingimuste ja ohutuse kohta.

Allikas: Terviseamet juhendid